وزیر آموزش و پرورش شیوه نامه اجرایی نظام رتبه بندی معلمان را ابلاغ کرد

به گزارش کوه سفید، محسن حاجی میرزایی، وزیر آموزش و پرورش شیوه نامه اجرایی نظام رتبه بندی معلمان را به همه ادارات آموزش و پرورش سراسر کشور ابلاغ کرد.

وزیر آموزش و پرورش شیوه نامه اجرایی نظام رتبه بندی معلمان را ابلاغ کرد

به گزارش خبرنگاران به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، برای تحقق جزء 2 بند الف ماده 63 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه مالی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران برای استقرار نظام پرداخت ها براساس تخصص و عملکرد رقابتی و در اجرای تبصره ذیل بند 3 ماده 5 مصوبه 17.9.1398 هیئت وزیران، وزیر آموزش و پرورش شیوه نامه اجرایی نظام رتبه بندی معلمان را به ادارات کل آموزش و پرورش استان های سراسر کشور ابلاغ و تاکید نمود مدیران آموزش و پرورش استان ها موظفند به نحو مقتضی مفاد این شیوه نامه را به اطلاع همه واجدان شرایط در وزارت آموزش و پرورش، نیروهای مامور به سایر دستگاه ها، نیروهای مامور به تحصیل و ... برسانند.

طبق شیوه نامه ابلاغی مشمولان طرح طبقه بندی مشاغل معلمان کشور شامل آموزگار، دبیر، هنرآموز، مربی امور تربیتی، مشاور واحد آموزشی، مراقبت سلامت، مدیر و معاون واحدهای آموزشی و تربیتی هستند. این افراد در صورت اشتغال تمام وقت در واحدهای آموزشی در صورت کسب شایستگی معلمی از مزایای رتبه بندی بهره مند می شوند.

آنطور که در این شیوه نامه آمده است کارمندانی که به استناد مصوبه سال 58 شورای انقلاب در مشاغل اداری اشتغال دارند در صورتی می توانند از مزایای این شیوه نامه بهره مند شوند که متقاضی بازگشت به مدرسه از تاریخ 1399.7.1 باشند. در هر صورت با آغاز سال تحصیلی 1400-1399 ادامه فعالیت این افراد در مشاغل اداری به هیچ وجه مجاز نخواهد بود و افراد مشمول شیوه نامه براساس فرم درخواست باید شرایط خود در ارتباط با استفاده یا عدم بهره مندی از رتبه بندی این شیوه نامه را معین نمایند.

همچنین براساس شیوه نامه ابلاغی کارکنانی که از تاریخ ابلاغ شیوه نامه از کادر آموزشی به کادر اداری انتقال می یابند صرفاً براساس شرایط احراز پست مورد تصدی و براساس طرح طبقه بندی مربوط انتصاب قطعی می یابند. همچنین مشمولان قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز از کار افتاده کلی و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی مصوب سال 72 و اصلاحات بعدی، صرفاً با کسب شرایط سوابق تجربی از مزایای مربوط بهره مند می شوند.

شرایط اخذ و نحوه ارتقای رتبه به توضیح زیر است:

رتبه (1):

1- داشتن حداقل 2 سال تجربه و گذراندن 120 ساعت دوره آموزشی ضمن خدمت و تخصصی.

2- کسب میانگین امتیاز ارزیابی عملکرد به میزان حداقل 75 درصد در طول دو سال منتهی به نتایج ارزیابی. (امتیاز هر سال نباید کمتر از 70 باشد).

3- کسب حداقل 60 درصد امتیازات شاخص های صلاحیت های معلمی (امتیاز هر یک صلاحیت های عمومی، تخصصی و حرفه ای نباید کمتر از 50 درصد باشد).

رتبه (2):

1- داشتن حداقل 6 سال تجربه و حداقل 4 سال توقف در رتبه (1).

2- گذراندن 180 ساعت دوره آموزشی ضمن خدمت و تخصصی در طول دوره علاوه بر دوره های آموزشی مربوط به رتبه (1).

3- کسب میانگین امتیاز ارزیابی عملکرد به میزان حداقل 80 درصد در طول سه سال متوالی منتهی به رتبه بعدی (امتیاز هر سال نباید کمتر از 75 باشد).

4- کسب حداقل 65 درصد امتیازات شاخص های صلاحیت های معلمی (امتیاز هر یک از صلاحیت های عمومی تخصصی و حرفه ای نباید کمتر از 55 درصد باشد).

رتبه (3):

1- داشتن حداقل 12 سال تجربه و حداقل 3 سال توقف در رتبه (2).

2- گذراندن 150 ساعت دوره آموزشی ضمن خدمت و تخصصی در طول دوره بین دو رتبه.

3- کسب میانگین امتیاز ارزیابی عملکرد به میزان حداقل 85 درصد در طول دوره بین دو مرتبه (امتیاز هر سال نباید کمتر از 80 امتیاز باشد).

4- کسب حداقل 70 درصد امتیازات شاخص های صلاحیت های معلمی (امتیاز هر یک از صلاحیت های عمومی، تخصصی و حرفه ای نباید کمتر از 65 درصد باشد).

رتبه (4):

1- داشتن حداقل 18 سال تجربه و حداقل 3 سال توقف در رتبه (3).

2- گذراندن 120 ساعت دوره آموزشی ضمن خدمت و تخصصی در طول دوره بین دو رتبه.

3- کسب میانگین امتیاز ارزیابی عملکرد به میزان حداقل 90 درصد در طول دوره بین دو مرتبه (امتیاز هر سال نباید کمتر از 85 باشد).

4- کسب حداقل 75 درصد امتیازات شاخص های صلاحیت های معلمی (امتیاز هر یک از صلاحیت های عمومی، تخصصی و حرفه ای نباید کمتر از 70 درصد باشد).

رتبه (5):

1- داشتن حداقل 24 سال تجربه و حداقل 3 سال توقف در رتبه (4).

2- گذراندن 100 ساعت دوره آموزشی ضمن خدمت و تخصصی در طول دوره بین دو رتبه.

3- کسب میانگین امتیاز ارزیابی عملکرد به میزان حداقل 90 درصد در طول دوره بین دو رتبه (امتیاز هر سال نباید کمتر از 80 باشد).

4- کسب حداقل 85 درصد از امتیازات شاخص های صلاحیت های معلمی (امتیاز هر یک از صلاحیت های عمومی، تخصصی و حرفه ای نباید کمتر از 80 درصد باشد).

سوابق تجربی معلمان در ارتقای طبقه و رتبه شغلی، براساس ضوابط دستورالعمل ساعت تدریس هفتگی شاغلان مشاغل طرح طبقه بندی مشاغل معلمان کشور قابل محاسبه خواهد بود. همچنین نظام رتبه بندی معلمان از تاریخ 1 مهر 1398 لازم الاجرا است و از این تاریخ ارتقای رتبه بندی مشمولان براساس مفاد این شیوه نامه انجام می گردد.

در این شیوه نامه آمده است: مدت تحصیل در دانشگاه های فرهنگیان و شهیدرجایی و همچنین طول تحصیل مشمولان قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب 1369 و دوره مهارت آموزی موضوع ماده 28 اساسنامه دانشگاه فرهنگیان مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان تجربه مربوط محسوب نمی گردد.

جدول امتیاز حق شغل، حق شاغل و فوق العاده شغل مسمولان نظام رتبه بندی دوره ابتدایی و متوسطه به توضیح زیر است:

در شیوه نامه ابلاغی تاکید شده است برای ایجاد انگیزه برای معلمانی که براساس ضوابط و مقررات مربوط، آخرین طبقه و رتبه شغلی را دریافت نموده یا دریافت می نمایند، به ازای هر سال سابقه تجربی، بعد از تاریخ لازم الاجراشدن این تصویب نامه مشروط بر اینکه امتیاز ارزیابی عملکرد سالانه آن ها نیز کمتر از 90 درصد نباشد، مشمولان شاغل دوره ابتدایی و متوسطه به ترتیب از افزایش حقوق معادل 100 و 50 امتیاز ضربدر ضریب ریالی سالانه برخوردار می شوند.

معلمانی که در اجرای رتبه بندی حرفه ای (موضوع تصویب نامه سال 2.2.94) هیات وزیران و دستورالعمل های مربوط، از عناوین رتبه های حرفه ای پایه، ارشد، خبره و عالی برخوردار شده اند پس از کسب امتیازات مربوط به شایستگی های معلمی به ترتیب با رتبه های (2)، (3)، (4) و (5) تطبیق می یابند. همچنین معلمانی که در رتبه مقدماتی قرار دارند به شرط احراز 2 سال تجربه و امتیازات مکتسب از شایستگی های معلمی در رتبه (1) قرار می گیرند و ارتقای رتبه بعدی آن ها براساس مفاد این شیوه نامه خواهد بود.

معیارها، سنجش و امتیازات صلاحیت های سه گانه شامل شایستگی عمومی، تخصصی و حرفه ای به توضیح زیر است:

صلاحیت عمومی: شرایط عمومی استخدام در دستگاه (9 بند ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره 4 مذکور در حوزه گزینش) که هر مولفه 10 امتیاز داشته و مجموعه امتیازات در این بخش 100 امتیاز خواهد بود که در سامانه ltms توسط مشمولان و با تایید مدیر واحد آموزشی یا مقام مسئول پس از هماهنگی با کارگروه لحاظ خواهد شد.

صلاحیت تخصصی: صلاحیت های تخصصی عبارتند از مدرک تحصیلی، صلاحیت و تخصص شغلی، ارتباط مدرک تحصیلی با رشته تدریس یا شغل مورد تصدی که برای هر یک از عوامل امتیازاتی به توضیح زیر در نظر گرفته شده است.

امتیازات مدرک تحصیلی: دکترا 40 امتیاز، فوق لیسانس 36 امتیاز، لیسانس 34 امتیاز و فوق دیپلم و پایین تر 32 امتیاز.

برای 10 معیار از شایستگی های تخصصی تعریف شده در بستر سامانه ltms در مرحله اول توسط مشمول و سپس توسط مقام مافوق (مدیر مدرسه و ...) از 1 تا 3 امتیاز لحاظ خواهد شد. در نهایت میانگین امتیازات خودارزیابی و نظر مقام مافوق به ترتیب با وزن 40 و 60 درصد در سقف حداکثر 30 امتیاز منظور می گردد.

ارتباط رشته تحصیلی و رشته تدریس دارای 30 امتیاز به توضیح زیر است:

1- در صورت ارتباط رشته تحصیلی فرد با رشته تدریس 30 امتیاز به مشمول تعلق می گیرد.

2- در صورت عدم ارتباط رشته تحصیلی و تدریس در صورت تایید سامانه LTMS مبنی بر گذراندن 120 ساعت دوره تخصصی رشته شغلی در سه سال اخیر 25 امتیاز به مشمول تعلق می گیرد.

3- در صورت عدم ارتباط رشته تحصیلی و تدریس و عدم گذراندن دوره تخصصی در رشته شغلی، سامانه LTMS اجازه انتخاب و گذراندن دوره های تخصصی مرتبط را به فرد متقاضی خواهد داد و امتیاز حاصل از گذراندن دوره بر مبنای 25 امتیاز مبنای عمل خواهد بود.

صلاحیت های حرفه ای: برای سنجش این صلاحیت ها آزمونی به صورت الکترونیکی که شامل اخلاق حرفه ای، توانمندی های آموزشی، پرورشی و پژوهشی است برگزار می گردد. محتوای آزمون و بودجه بندی مربوط به آن در سامانه ltms بارگذاری می گردد. مجموع امتیازات این صلاحیت نیز 100 است.

طبق شیوه نامه اجرایی رتبه بندی معلمان، شرکت در فرایند رتبه بندی داوطلبانه بوده و فرایند آن با درخواست ذینفع در سامانه ltms آغاز خواهد شد. در صورتی که مشمولان داوطلب تا خاتمه سال 98 امتیازات لازم را کسب نمایند از تاریخ یکم مهر 98 حکم تطبیق شرایط ایشان صادر خواهد شد. اگر مشمولین داوطلب تا خاتمه سال 98 پیروز به کسب امتیازات لازم نشوند در سال آینده (سال 99) از تاریخ کسب امتیازات مندرج در این شیوه نامه حکم تطبیق وضع ایشان صادر خواهد شد. همچنین این افراد تا زمانی که امتیازات لازم را برای تطبیق وضع ننمایند صرفاً از حق شغل حرفه ای در زمان اجرای شیوه نامه (1398.7.1) برخوردار خواهند شد.

مشمولان طرح رتبه بندی معلمان برای اطلاع از دیگر جزئیات مراحل اجرایی رتبه بندی و دریافت فرم درخواست بهره مندی از نظام رتبه بندی معلمان می توانند شیوه نامه اجرایی را مطالعه نمایند.

منبع: خبرگزاری ایسنا
انتشار: 27 بهمن 1398 بروزرسانی: 6 مهر 1399 گردآورنده: agdagh.ir شناسه مطلب: 322

به "وزیر آموزش و پرورش شیوه نامه اجرایی نظام رتبه بندی معلمان را ابلاغ کرد" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "وزیر آموزش و پرورش شیوه نامه اجرایی نظام رتبه بندی معلمان را ابلاغ کرد"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید