تعبیر خواب آب - دیدن آب در خواب چه معنایی دارد؟

به گزارش کوه سفید، تعبیر خواب آب بیشتر اشاره به چگونگی روابط بیننده رویا با احساساتش دارد. دیدن آب در خواب نمایانگر عواطفی است که می توانند به هر سو که بخواهند بروند. با تعبیر خواب آب روان، زلال، گل آلود و... با ادامه مطلب همراه باشید.

تعبیر خواب آب - دیدن آب در خواب چه معنایی دارد؟

خبرنگاران | سرویس سرگرمی - تفاسیر ذکر شده در این متن به صورت کلی است و هر فرد برای دانستن تفسیر رویای خود باید به شرایط زندگی، حالات روحی و عواملی که در خواب او تأثیر گذار بوده اند رجوع کند. همراهان گرامی خبرنگاران برای آگاهی از تفسیر رویای خود می توانند به صفحه اصلی تعبیر خواب خبرنگاران رجوع نمایند.

برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

گزیده آنچه در این بخش می خوانید:

 • تعبیر خواب آب
 • تعبیر خواب افتادن در آب
 • تعبیر خواب آب خوردن
 • تعبیر خواب آب روان
 • تعبیر خواب آب زلال
 • تعبیر خواب آب گل آلود

تعبیر خواب آب

دیدن آب در خواب نشان دهنده حالات روحی و جریان انرژی احساسی است. آب به دلیل خاصیت طبیعی که دارد، بر به تصویر کشیدن چگونگی روابط ما با احساساتمان تاکید دارد. برای مثال ما غرق در احساساتمان می شویم یا احساس می کنیم آب سردی بر آتش درون ریخته ایم. اغلب اوقات تصویر آب به ما احساس پاکیزگی و سرحال آمدن می بخشد.

آب همچنین نمایانگر توان بالقوه ما برای تجربه عواطف بسیار است، زیرا که آب می تواند به هر شکلی درآید و به هر سو برود. چگونگی ارتباط ما با آب چگونگی رویارویی ما با عواطف و حالات مختلف روحی را نشان می دهد.

معبران غربی بر این باورند که خواب دیدن درباره آب بسته به جزئیات خواب می تواند تعبیر مثبت و یا منفی داشته باشد. آب سمبل مهمی در رویا به شمار می رود چرا که از عناصر چهارگانه زندگی است و دیدن آن در خواب سمبل مسائل، موقعیت ها و احساسات است. دیدن آب صاف و زلال نشانه صلح و آرامش است و اگر آب تیره باشد نماد سختی هاست. نوشیدن آب در خواب نشانه تشنگی شما برای رسیدن به مراتب بالای دانش و بینایی معنوی در زندگی واقعی است.

برایت مى گوید: دیدن آب در خواب، نشانه ى کیفیت و چگونگى حالات درونى شما است و آب پاک و زلال، نشانگر موفقیت و پیروزى شما مى باشد. آب کثیف و کدر نیز نشانه ى روابط مشکوک و نامطمئن است. یونگ نیز می گوید که دیدن آب در خواب نماد ذهن ناهشیار آدمی است. آب جوهره روح و روان و جریان انرژی زندگی است.

تعبیر خواب افتادن در آب

ابراهیم کرمانی می گوید:

اگر ببینی درون آب افتاده ای به این معناست که دچار غم و اندوه خواهی شد.

حضرت دانیال (ع) می فرمایند:

اگر در خواب ببینی که با بدنی نیرومند در آب فرو رفته ای بدان معنیست که به شغل سختی مشغول می شوی که حرف تو را در آن شغل قبول می نمایند و اگر با بدنی پوشیده به درون آب بروی به استقامت در کارها و ایمان و توکل بر خداوند تعبیر می شود.

جابر مغربی می گوید:

اگر ببینی آب تو را فرو برد و دوباره بالا آورد به این معنی است که امور دنیوی را کنار می گذاری و راه آخرت را در پیش می گیری.

امام صادق (ع) می فرمایند:

غوطه خوردن و فرو رفتن در آب به پنج وجه تعبیر می شود:

 • یقین
 • قوت
 • کار صعب و سخت
 • همدم و هم صحبت کسی شدن
 • در خدمت مقام مهم شهر بودن

تعبیر خواب آب خوردن

مطیعی تهرانی:

 • اگر در خواب دیدید که در لیوان یا کاسه آب می خورید در جشنی عشرت آور و عیش آمیز شرکت می کنید که جشن و سرور به شما تعلق ندارد و احتمالا مثل مهمان از آن سهم می برید.
 • اگر دیدید یکی در مقابل شما با لیوان یا کاسه و یا ظرف دیگری آب می نوشد مجذوب کاری می شوید که فکر می کنید انجام آن به سود شما می تواند باشد. آب ناودان اگر روشن باشد رحمت است و اگر گل آلود و کثیف باشد زحمت است.
ابن سیرین گوید:
 • اگر بیند که از آب صاف خوشگوارى بسیار بخورد، دلیل کند که عمرش دراز بود و معیشت وى خوش بود.
 • اگر بیند که آب شور همى خورد، تاویل به خلاف این بود و اگر بیند که از دریا آب خوشگوار همى خورد، دلیل کند که به قدر آن، از پادشاه مال و نعمت یابد.
 • اگر بیند که جمله آب دریا را بخورد دلیل کند که پادشاهى همه جهان را گیرد.

ابراهیم کرمانی می گوید:

اگر در خواب ببینی که مانند سگ مشغول خوردن آب از پیاله هستی نشانگر این است که به خوشگذرانی مشغول خواهی شد اما در عاقبت در اثر کارهایی که انجام می دهی دچار بلا و گرفتاری خواهی شد به طریقی که اقتصادی که جمع نموده ای را بین مردم بذل و بخشش خواهی کرد.

تعبیر خواب آب دادن

ابن سیرین می گوید:

تعبیر مردی که به دیگران آب بدهد، مردی دین دار و باایمان است و اگر در خواب ببینی به مردم آب می دهی به این معناست که به مردم نیکی می کنی.

ابراهیم کرمانی می گوید:

اگر در خواب ببینی رایگان به مردم آب می دهی نشانگر این است که در جهان و آخرت به مردم نیکی می کنی و ویرانی ها را آباد خواهی کرد.

جابر مغربی می گوید:

اگر ببینی سقا هستی و به دیگران آب می دهی به این معنی است که برای آخرت خود کوشش خواهی کرد و اگر ببینی مشکی پر از آب داری و به کسی نمی دهی یعنی مال و اموال جمع می کنی اما ازآن خیری نمی بینی.

حضرت دانیال علیه السلام گوید: آب دادن باغ و کشت، از جوى ها و رودها، دلیل کند بر مال و رستگارى از غم و اندوه و آب دادن مردمان را، دلیل کند بر دین و دیانت و کردارهاى نیک و پسندیده.

تعبیر خواب آب روان

مطیعی تهرانی می گوید:

بهترین نوع آب در خواب آب روشن و صاف و کم عمق است که در جوی روان باشد و سنگریزه های کف جوی یا نهر دیده شود. آب جوی بهتر از آب راکد در برکه یا آبگیر است زیرا جریان روشن آب، جریان روشن زندگی بیننده خواب را نشان می دهد و این بهتر می شود اگر در چنین آب روانی ماهی دیده شود. بخصوص ماهی سرخ و سفید از آنگونه که در حوض و استخر نگه می داریم .

آب سیال و روان ولی زیاد و خروشان مشروط بر اینکه شاهد تماشای آن باشید نه درون آن نشان قدرتی است که با آن رو برو می شوید و با آن رویارو قرار می گیرد. اگر درون چنین آبی غوطه می خوردید با زور مندی دست و پنجه نرم می کنید که احتمالا زیانی به شما نمی رساند ولی تمام نیرویتان را صرف می نماید و می گیرد. اگر از چنین آبی مانند رودخانه و نهر خروشان یا سیلابی که در مسیل و بستر محدودی روانست عبور کردید و به پایاب مقابل رسیدید از هول و هراس آفتی رهایی می یابید. اگر از آب رودخانه یا سیل برگرفتید و نوشیدید دو صورت دارد. یا آب کثیف است یا روشن و صاف. آب کثیف مال و بهره است که به وسیله نا مشروع و نادرست نصیب شما می شود و آب روشن چیزی است مادی و اقتصادی که از راه پسندیده به چنگ می آورید و بهره مند می شوید.

تعبیر خواب آب زلال

دیدن آب زلال در خواب همانطور که گفته شد عیش و شادمانی وعمر دراز است و این بهتر می شود اگر همراه آب روشن و صاف که در جوی روانست راه بروید چون این کامروایی شما را باز می گوید. تعفن آب و تاریکی آن بیماری است. به تعبیر یونگ دیدن آب آرام و تمیز در خواب بیانگر احساس آرامش و صلح درونی شماست.

تعبیر خواب آب جوش

یونگ درباره دیدن جوشیدن آب در خواب می گوید: اگر در خواب ببینید که آب می جوشد بیانگر ابراز دردی عاطفی از سمت شماست به طریقی که احساس می کنید ضمیر ناخودآگاه شما به سطح رسیده و آماده شناخته شدن است.

تعبیر خواب راه رفتن روی آب

به تعبیر یونگ خواب دیدن درباره اینکه روی آب راه می روید به این معناست که بر احساسات خود تسلط دارید.

تعبیر خواب آب گل آلود

یونگ می گوید: دیدن آب گل آلود و کثیف در خواب نشانه غوطه ور بودن شما در احساسات منفی است و اینکه اندکی زمان برای رسیدن به صلح درونی احتیاج است. اگر در خواب ببینید که در آب کثیف غوطه ور هستید به این معناست که تصمیمات خود را بر مبنای احساسات پایه گذاری می کنید.

تعبیر خواب آب گرم

کرمانى گوید: اگر بیند که آب گرم همى خورد، دلیل بود که بیمارى و رنج کشد. اگر بیند بر وى آب گرم همى ریختند، چنان که او را خبر نباشد، دلیل کند که بیمار شود یا غمى سخت بدو رسد و اگر بیند که در آب بیفتاد، دلیل کند که در رنج و غم گرفتار شود و اگر بیند که آب به جام برداشت، دلیل کند که بر مال و زندگى فریفته شود و اگر بیند که در کاسه ى آبگینه به زن خویش آب داد، و کاسه ى آبگینه را نسبت به جوهر زنان نموده اند و آب که در کاسه ى آبگینه باشد فرزند و طفل بود که در شکم مادر بود.

مطیعی تهرانی می گوید:

 • آب گرم نوشیدن تحت هیچ شرایطی در خواب خوب نیست و نشانی از بیماری است که باید مراقب صحت و سلامت خود در دو هفته آینده باشید.
 • چنانچه در خواب ببینید که کسی به روی شما آب گرم پاشید یا آب ریخت و آن آب کثیف و آلوده و متعفن بود یک بیماری در پیش دارید و اگر دیدید شما روی کسی آب گرم ریختید آن شخص اگر آشنا و شناخته شده باشد در حق او ستم روا می دارید یا به یکی از بستگان بلا فصل خود آسیب وارد می آورید و اگر آن شخص ناشناس باشد نیتی بد در شما پیدا می شود که بهتر است پرهیز کنید و در روزهای آینده دست به کاری نزنید که نتیجه بد آن متوجه مردم شود.
 • جوشاندن آب فتنه انگیزی است. سماور پر از آب جوش همسر بد خلق و خشمگین است.

تعبیر خواب آب زیاد

جابر مغربى گوید:

 • آب ها که به وقت زیاد شود، دلیل کند که در آن سال فراخى و نعمت بود و اگر آب هاى بسیار دید که به زمین خورد، دلیل کند که مردمان عامه آن سال را سلامت و عافیت بود.
 • اگر ببینی آب زیادی وارد زمین شده است به این معناست که مردم در آن سال سلامتی و عافیت به دست می آورند.
 • اگر ببینی که از سر مردم آب می ریزد به فراوانی نعمت تعبیر می شود.

تعبیر خواب آب راکد

آب راکد و تاریک اندوه است وغصه و آب لجن آلود ابتلاست. ابتلا به امور دست و پاگیر که زحمت و گرفتاری بوجود می آورند و آرامش را از انسان میگیرند. موج ستمی است که برشما وارد می آید همراه با غصه و نگرانی ولی چنانچه موجی برخاست و شما را ازجای کند و به ساحل یا پایاب افکند پس از چندی تحمل ناراحتی به نجات و آسودگی می رسید.

تعبیر خواب آب ریخته شده

منوچهر مطیعی تهرانی:

اگر بر زمین آب ریخته شود و جمع شده باشد بطوری که بدون آلودگی پا نتوانید از آن عبور کنید نشان آن است که در کاری ناخواسته وارد می شوید. اگر در حالت خواب اکراه داشتید و نمی خواستید از آن محل آب گرفته بگذرید کاری پیش می آید که مطلوب شما نیست و دست و پاگیر است ولی اگر با اشتیاق خواستید از آنجا بگذرید کاری سرگرم نماینده سر راهتان قرار می گیرد که در خاتمه بی ضرر یا کم ضرر است.

تعبیر خواب ظرف پر از آب

مطیعی تهرانی:

کوزه یا سفال پر از آب دوست مهربان است و این دوست می تواند یک زن باشد. اگر کوزه ای پر از آب داشتید و شکستید و آب آن به زمین ریخت در حق دوستی شفیق ناسپاسی می کنید و نعمتی را از دست می دهید.

برگرفته از: auntyflo.com

منبع: setare.com
انتشار: 1 اسفند 1399 بروزرسانی: 1 اسفند 1399 گردآورنده: agdagh.ir شناسه مطلب: 1126

به "تعبیر خواب آب - دیدن آب در خواب چه معنایی دارد؟" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "تعبیر خواب آب - دیدن آب در خواب چه معنایی دارد؟"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید